Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /storage/content/17/140517/sfek.se/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Forskning Göteborg

Vid sektionen för endokrinkirurgi och buksarkom på Sahlgrenska Universitetssjukuset i Göteborg fokuserar vi vår forskning på sköldkörtel (-cancer), GEP-NET (GastroEnteroPankreatiska NeuroEndokrina Tumörer), binjurar (fäokromocytom och hyperaldosteronism) och GIST (GastroIntestinal StromacellsTumör). Studierna bedrivs som prekliniska experimentella studier, kliniska studier och registerstudier.


SKÖLDKÖRTEL
Nya experimentella modeller, både in vitro och in vivo, för tyreoideacancer håller på att tas fram, där nya terapier, tex behandling med tyrodinkinashämmare, kan prövas.

BINJURE
En populationsbaserad studie av patienter med feokromocytom/paragangliom och sporadisk presentation i Västra Götaland har nyligen slutförts.
Ett vanligt bifynd vid modern radiologisk diagnostik, ex. högupplösande datortomografi (DT) är binjuretumörer (adrenala incidentalom, AI). I en serie arbeten har vi studerat naturalförloppet över längre tid och gett ett förbättrat underlag till rekommendationer för omhändertagande av denna stora patientgrupp.
Två hormonproducerande tumörsjukdomar som kan detekteras vid utredning av AI är feokromocytom och aldosteronom. Genetiska förändringar vid feokromocytom och relateras till klinisk fenotyp för att försöka förbättra möjligheten att prognosticera malign utveckling, hitta nya angreppssätt vid malign sjukdom och ge bättre underlag för rekommendationer för genetisk testning. Diagnostiska algoritmer i utredningen av aldosteronom samt olika operativa behandlingsprinciper (binjureresektion vs adrenalektomi) utvärderas för att söka förenkla diagnostiken och utvärdera möjligheten till mindre extensiv kirurgi. Arbetet bedrivs i etablerade lokala, regionala och nationella nätverk.
Tillsammans med Radiofysik studerar vi farmakokinetik radiomärkta somatostatin-analoger och MIBG för behandling av patienter med feokromocytom/paragangliom.

GEP-NET
Neuroendokrina tumörer (NET) finns i många olika varianter, där en del kan ge svåra hormonrelaterade symptom. Vi har etablerat unika humana tumörlinjer av tunntarm-NET som möjliggör studier av ny tumörbehandling t.ex. hämning av specifika transkriptionsfaktorer och tyrosinkinaser (TK). NE tumörer uttrycker somatostatinreceptorer (sstr) vilket möjliggör specifik diagnostik och radioterapi med hjälp av radionuklidmärkta somatostatinanaloger. Analys av sstr-profiler och biodistributionen av radionukliderna ger förutsättningar för optimerad behandling för den enskilde patienten.
Neuroendokrina tumörer är ofta metastaserade vid diagnos och konventionell radio- och kemoterapi har begränsad effekt. Behovet av nya metoder som komplement till kirurgisk behandling är därför stort och gruppen har sedan länge arbetat med dessa problem och vi utnyttjar ett translationellt synsätt med fokus på bättre omhändertagande och förbättrad behandling av patienterna. Interventionell behandling med leverartärembolisering har utvecklats till en effektiv och säker terapimetod med förlängd överlevnad. Intresset fokuseras nu på möjligheter att tidigt identifiera responders (radiologi, biokemi, MRS, NK-celler). I experimentella studier har nya behandlingsprinciper studerats, t.ex. radiosensibilisering av somatostatinreceptormedierad radioterapi.
Gruppen har arbetat med denna målsättning under flera decennier och bidragit till effektivare behandling och förbättrad livskvalitet för patienter med dessa ovanliga sjukdomar.


GIST
Gastrointestinala stromacellstumörer är en annan ovanlig tumörtyp där gruppen har utvecklat behandling baserad på mutationsanalys, riskfaktorer och utvärdering med FDG-PET. I populationsstudier har vi kunnat visa att endast högriskpatienter har glädje av tyrosinkinashämmare vilket har stor betydelse för den enskilde patienten och som också minskar användningen av dessa dyra läkemedel. Våra adjuvansstudier efter radikal kirurgi kunde tidigt visa stor överlevnadsvinst och preoperativ farmakologisk down-staging studerades först vid vår enhet. För närvarande pågår fortsatt arbete med analys av riskfaktorer och genotypstudier för att finna de patienter som svarar bäst på tyrosinkinashämning. Vidare pågår arbete med att utveckla nya metoder för imaging och terapi för olika riskprofiler.


ANSVARIGA
Professor Bo Wängberg
Docent Bengt Nilsson
Docent Viktor Johanson
Doktor Andreas Muth
MEDARBETARE
Anna-Karin Elf, doktorand
Jakob Dahlberg
Anders Thornell

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.